Skype Me™!

Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина www.mrejata.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С поставяне на отметка върху чекбокса "Съгласен съм с общите условия" Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.mrejata.bg, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.mrejata.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговецът.
4. След кликане на бутона "Потвърди", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Потребителската кошница. Клиентът получава потвърждение на поръчката от служител на фирмата и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Това действие има правно-обвързваща сила.
5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговецът, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.


II. ДОСТАВКА
7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦЪТ. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦЪТ са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват приемно-предавателен протокол или фактура. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

ЦЕНИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРАТКА:

До офис на Еконт за пратка до 10 кг. и размер до 60 см. на 60 см. - 9 лв.
До адрес, по Еконт за пратка до 10 кг. и размер до 60 см. на 60 см. - 12 лв.

За пратка, по-тежка или по-обемна се прилагат условията на Еконт.
Цената на доставката се заплаща от клиента. При потвърждаване на поръчката по телефона,
ще бъдете уведомени за точната дължима сума на доставката / за пратки, по-тежки или по-обемни от описаните.

При използване на услугата пощенски паричен превод (наложен платеж) касовата бележка за стойноста на стоката и транспортните разходи се издава от куриерската фирма - Еконт.


III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от клиента стока.
IV. ЦЕНИ
9. Цените, посочени на сайта не включват транспортирането до клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. Такси, свързани с износа. Всички посочени цени са в Лева с включено ДДС и могат да бъдат променяни по всяко време без предупреждение.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
10. Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.mrejata.bg.
11. Kлиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Kлиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦЪТ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
13. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.mrejata.bg
14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава при ползване на услугите:
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Мрежата.БГ ООД услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦЪТ за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦЪТ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.mrejata.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.
15. Според Закон за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването и от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Изключение правят стоките, пренасяни на електрoнни носители (софтуерни дискове, например) - те не подлежат на такова връщане.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦЪТ
15. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
16. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.mrejata.bg.
17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Kлиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦЪТ да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.mrejata.bg
17а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦЪТ във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦЪТ . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани.
20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦЪТ, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@mrejata.bg ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦЪТ
22. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

23. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Фирмaта Oпeрaтoр и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Фирмaта Oпeрaтoр, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Фирмaта Oпeрaтoр, както и целите на обработката и използването.

Ние събираме следните лични данни:

- Име – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи.
- ЕГН / ЕИК / БУЛСТАТ– за счетоводни цели, печат в счетоводни документи.
- Адрес – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи, посещение при необходимост от поддръжка / доставка от служител на Мрежата.БГ ООД или Доставчик.
- Телефон – за връзка със служители на Мрежата.БГ ООД или Доставчик (Куриер).
- Е-Мейл (електронна поща) – за връзка със служители на Мрежата.БГ ООД или Доставчик, за получаване на информация във връзка с промоции или нови функционалности в софтуера, за получаване на счетоводни документи, за потвърждаване на поръчката от КЛИЕНТА и изясняване на възникнали въпроси.

Събираме тези данни за срок от 60 календарни месеца.

Информиран съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си за предоставяне на конкретни лични данни, както и за правото ми да бъда „забравен” (след подаване на декларация да бъда „забравен“, информацията с горепосочените лични данни ще бъде изтрита от базата данни на фирма Мрежата.БГ ООД, както и всички несчетоводни документи, свързани с мен ще бъдат унищожени).

23а. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦЪТ , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ
25. Под "Потребител" или "Клиент" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.mrejata.bg на своя компютър.
26. Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
27. Интернет магазина www.mrejata.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦЪТ.
28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦЪТ, съобразно българското законодателство.


УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА
За да направи поръчка, клиентът попълва име, адрес за доставка, телефон за връзка и начин на плащане. Всяка получена поръчка се обработва от служител на фирмата, който изпраща потвърждение.
Мрежата.БГ ООД си запазва правото да не изпълни поръчката, ако Клиентът е дал неточни или непълни данни, не е направена обратна връзка или продуктите от поръчката са с изчерпана складова наличност. В тези случай Клиентът ще бъде уведомен от служител на фирмата.
В случай на изчерпана складова наличност нашият служител ще Ви предложи сходен по цена и характеристики продукт. Ако Клиентът не е удовлетворен от сходния продукт, има право да го откаже или да откаже цялата поръчка.
Поръчката се обработва между 10.00 и 18.00 часа през всеки работен ден без официалните празнични дни. Ако поръчката е направена след 18.00 часа или в неработен ден, тя ще бъде обработена на следващият работен ден.


ДОСТАВКА
Доставката се извършва от куриерска фирма избрана от Мрежата.БГ ООД или изрично посочена куриерска фирма от КЛИЕНТА до два работни дни след потвърждаване на поръчката или след получаването на плащането на продукта в зависимост от избраният начин на плащане.  


НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

•    Наложен платеж - стоката се заплаща в брой на куриера, извършил доставката.
•    Банков превод - стоката се заплаща чрез банков превод предварително съгласно издадена проформа-фактура с валидност 2 работни дни.

 

 

ГАРАНЦИОНИ УСЛОВИЯ


Уважаеми Клиенти,
Тези Гаранционни условия дефинират задълженията, които Мрежат.БГ ООД поема към своите клиенти и определят реда за предявяване на рекламации през гаранционния период на устройствата, съобразно действащите Закони и законови разпоредби в Република България. Това описание е разширен и пояснителен материал на гаранционните условия, отпечатани на гаранционните карти.


1.Гаранционен срок
Гаранционният срок е упоменат в гаранционната карта. Той започва от датата на получаване на стоката и гаранционната карта. За стока получена по куриер, за начална дата на гаранционния срок се приема датата на издаване на гаранционната карта.При евентуални възражения за началната дата в този случай, моля свържете се с нас.


2. Места за приемане на рекламации на гаранционни продукти
Магазините или офисите на фирмата.
Забележка: При използуването на куриерска компания за доставка на устройства до сервиза, разходите са за сметка на клиента. Ако повредата на продукта покрива гаранционите условия и след отстраняване на проблема продукта се връща за сметка на ТЪРГОВЕЦА.


3.Изисквания за приемане на продукти за гаранционно обслужване:
3.1 Продуктите се приемат само при наличие на пълната им окомплектовка и фабрична опаковка.
3.2 Продуктите се приемат само придружени от оригинал или копие на гаранционна карта.
3.3 Продуктите трябва да бъдат придружени от ясно и точно описание на дефекта, който е причина за рекламацията.
3.4 Оптичните устройства( CD-ROM, CD-R/W, DVD-ROM, DVD-R/W, COMBO DRIVE,Blu-Ray) трябва да бъдат придружени с описание, точно кой от поддържаните видове носители не може да чете или записва съответното устройство.
3.5 Продуктите, производство на EPSON се приемат само при наличие на оригинална гаранционна карта.


4. Задължения на сервиза:
При предявяване на рекламация, отговаряща на гаранционните условия сервизът е длъжен:
4.1 Да извърши необходимите действия за отстраняване на дефекта за своя сметка.
4.2 При невъзможност за отстраняване на дефекта, да извърши замяна на дефектния продукт, с друг от същия модел и със същите характеристики.
4.3 Когато същият продукт не е наличен в момента или е спрян от производство са възможни следните варианти:
4.3.1 Продуктът се подменя с такъв от друг производител, но с аналогични параметри с тези на рекламационния продукт.
4.3.2 Продуктът се подменя с такъв от същия производител, който замества спрения от производство или недоставяем рекламационен продукт.
4.3.3 Продуктът се оценява по текущата ценова листа или по пазарна стойност и на клиента се предоставя възможност да получи друг продукт за тази сума, да доплати за избран от него продукт или да получи обратно съответната сума.


5.Срок за гаранционно обслужване:
5.1 При предявяване на рекламацята в сервиза на фирмата - 5 работни дни
5.2 При предявяване на рекламацията в магазините на фирмата - 30 дни
5.3 При получаване на продукт с куриер - 5 работни дни от датата на получаването, без да се брои времето необходимо за пътуване на готовия продукт до клиента
5.4 При необходимост от изпращане на гаранционния продукт в оторизиран от производителя сервиз или липса на заместващ продукт, срокът в този случай е посочен в "Закона за защита на потребителя".
5.5 Гореописаните срокове са задължение на сервиза, но сервизът не поема ангажимент за уведомяване на клиента за приключване на гаранционното обслужване.
Клиентите могат да се осведомяват за статуса на гаранционното обслужване на телефоните в местата, където са предявили рекламацията.


6. Получаване на продукти след гаранционно обслужване:
6.1 Продуктите донесени в сервиза се получават на същото място
6.2 Продуктите донесени в магазините, се получават отново там, след като клиента се осведоми за приключване на гаранционното обслужване на телефона на съответния търговски обект.
6.3 Продуктите, получени в сервиза по куриер, се изпращат обратно,след като клиента се е осведомил по телефона за приключване на гаранционното обслужване и е дал указания с коя куриерска компания да му бъде върнат готовият продукт.
Забележка: Транспортните разходи за доставяне на продукта до сервиза или търговските обекти на фирмата, както и обратния път са за сметка на клиента.


7. Отказ от гаранционно обслужване

7.1 При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.
7.2 При липса на гаранционна карта или копие от нея.
7.3 При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.
7.4 При опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза на Мрежата.БГ ООД .
7.5 При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.
7.6 При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.
7.7 Дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт
7.8 Дефекти причинени от използуване на некачествени, рециклирани и неоригинални консумативи.
7.9 Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)
7.10 Твърди дискови устройства с каквито и да било механични увреждания по корпуса,платката или интерфейса.


8. Описание на продуктите и техните елементи, които не са продукт на гаранционно обслужване:

8.1 Гаранцията на продуктите не се отнася до софтуер, инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер и отстраняване на вируси се заплащат.
8.2 Гаранцията не включва инсталиране и подмяна на консумативи.
8.3 Не подлежат на рекламация, влизащи в комплектите на продуктите батерии, както и носители с драйвери и съпътствуващи програми.


9. Описание на частите и елементите на продукти, които са с гаранция различна от тази на продукта:

9.1 Всички акумулаторни батерии, влизащи в комплектите на продукти са с гаранция от  1 година.
9.2 Лампите на проекторите са с гаранция 90 дни или 500 часа работа, което настъпи първо.
9.3 Счупена лампа на проектор не се признава за гаранция , тъй като това означава, че е прегряна вследствие на спиране на тока или директно изключване на проектора от захранващата мрежа (след правилно спиране проекторите охлаждат лампите си в продължение на минути).


10. Описание на гаранциите на продукти съдържащи LCD матрица:

10.1 За всички продукти, за които не е упоменато друго, основанията за приемане на рекламация на LCD матрицата са упоменати в стандарта ISO-13406-2.

11. Други общи условия:
11.1 Рекламации за недоокомплектованост, лош външен вид и механични дефекти се приемат само в момента на покупката, преди клиент да е напуснал търговския обект или склада.
11.2 Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата платена за него. Замяна се извършва, само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.
11.3 В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.
11.4 Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.


12. Изисквания за транспорт,съхранение и инсталиране:

Продуктите трябва да се транспортират само в оригинална опаковка в закрити превозни средства. Същите трябва да се съхраняват само в оригинална опаковка, в закрити помещения, при следните условия:температура на въздуха 0-30 градуса , относителна влажност до 80% при 30 градуса, отсъствие на агресивни примеси.
Продуктите се инсталират за работа в закрити помещения, при изисквания към околната среда същите, както при съхранението им. Минималното разстояние от отоплителни уреди трябва да бъде 1 метър. Не се допуска закриване на вентилационните отвори. Преди първоначално пускане на продуктите да се изчаква 2 часа за аклиматизиране на устройствата.


13. Изисквания към електрическото захранване:
Устройствата трябва да се включват към електрическата мрежа само чрез занулени ел. контакти тип "шуко". Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 220 волта с максимални отклонения -15% +10%, с честота 50 херца с отклонение +/- 1 херц.При свързване на няколко устройства в една конфигурация, те трябва да се включат в електрическата мрежа посредством общ разклонител на една фаза или да бъдат галванично разделени от електрическата мрежа. Препоръчително е използуване на UPS с възможност за филтрация и защита от смущения по електрическата мрежа.